STADGAR FÖR KYRKSLÄTT SKYTTEFÖRENING KSF r.f.
 
§ 1.  Föreningens namn är Kyrkslätt Skytteförenig KSF r.f. och dess hemort är Kyrkslätt kommun.
 
§ 2.  För att förverkliga sitt ändamål skall föreningen, bland sina medlemmar väcka och vidmakthålla, intresse för skyttesporten
        samt utveckla skjutskickligheten hos föreningens medlemmar, arrangera tränings-, utbildnings- och tävlingstillfällen för
        sportskyttet, arrangera till skyttesporten hörande fester och klubbtillfällen samt vägleda medlemmarna i frågor, som hänför
        sig till föreningens ändamål.
 
§ 3.  Föreningens språk är svenska.
 
§ 4.  Föreningen har egen flagga och bordsstandar, eget föreningsmärke och egna hederstecken samt mästerkapsmedaljer.
 
§ 5.  Föreningen är medlem i Svenska Finlands Skytteförbund S.F.S. r.f. (Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f.) och
        Suomen Ampujainliitto SAL r.y. (Suomen Ampumaurheiluliitto r.y.).
 
§ 6.  Anhållan om medlemskap i föreninge skall göras skriftligen ned förordandet av 2 stycken föreningsmedlemmar.
        Anhållan behandlas av styrelsen, vilken besluter om medlemskap i föreningen.
        Till hedersledamot kan vid årsmötet inkallas person, som genom inflytande och framstående verksamhet främjat
        föreningens ändamål.
 
§ 7.  Medlemmar i föreningen är antingen understödande – eller årsmedlemmar.
        Understödande medlem kallas den, som till kassan erlägger de av styrelsen, för det följande räkenskapsåret, för sådan
        medlem fastställdårsavgift.
        Årsmedlem erlägger den av höstmötet bestämda årsavgiften.
        Över samtliga föreningsmedlemmar bör noggrann förteckning föras.

 
§ 8.   Föreningsmedlem äger rätt att efter lagenlig anmäla utträda ur föreingen, Medlem kan av föreningsmöte, genom enkel
         röstmajoritet förklaras skild från föreningen, då medlem inte före vårmötet erlagt årsavgiften.
         Föreningsmöte kan utesluta en medlem då medlemmens verksamhet inte överensstämmer med föreningens ändamål.
         Medlem, som utträder eller skiljes från föreningen, äger icke utkomma någon del av föreningens tillgångar.

 
§ 9.   Föreningens tillgångar utgöres av:

         - Medlemsavgifter,
         - Intäkter från tävlingar och fester,
         - Reklamintäkter, gåvor och testamenten,
         - Understöd av stat och kommunen.
 
§ 10. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, fyra (4) ledamöter och två (2) suppleanter.
         Föreningens ordförande utses årligen vid höstmötet, vid vilket styrelsens övriga medlemar väljs för en mandattid på två (2) år.
         Första gången sker detta genom lottning.
         Avgår ledamot innan hans mandattid utgått, träder en av suppleanterna omedelbart istället.
         Styrelsen sammanträder så ofta ärenden det påkallar. Styrelsen är beslutför då ordföranden, eller då denne är förhindrad, av      
         viceordföranden, samt två (2) ledamöter är närvarande.
         Styrelsen utser årligen, inom sig, viceordförande, sekreterare och skattmästare samt banmästare.

§ 11. Föreningens namn tecknas med utsättande av föreningens namn av ordförande i styrelsen, av viceordföranden med
         kontrasignering av sekreterare eller skattmästare.
 
§ 12. Styrelsen åligger:

         - att i alla avseenden företräda förenigen och föra dess talan,
         - att leda föreningens verksamhet,
         - att avgöra alla sådana frågor, vilka inte enligt dessa stadgar eller särskilt fattade beslut ankommer på föreningsmöte,
         - att verkställa av föreningsmöte fattade beslut,
         - att på förslag av två föreningsmedlemmar antaga nya medlemmar i föreningen,
         - att senast tjugoen (21) dagar före vårmöte avlämna bokslutshandlingarna till revisorerna
         - att uppgöra förslag till verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsperiod,
         - att övervaka skötseln och användningen av föreningens skjutbana och övriga materiel.

§ 13. Föreingens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall överlämnas till revisorerna för gransking senaste tjugoen (21)
         dagar före vårmötet. Revisionsberättelsen bör tillställas styrelsen fjorton (14) dagar före vårmötet. Över anmärkning, som
         göres av revisorerna bör styrelsen avge skriftlig förklaring till vårmötet.

§ 14. Föreningen sammanträder till ordinarie möten på kallelse av styrelsen på plats som styrelsen bestämt. Kallelsen bör ske
         genom tidningsannos eller brev, senast fjorton (14) dagar före mötet.

§ 15. Vid föreningens vårmöte, som skall hållas före utgången av mars, behandlas följande ärenden:

         1.   Väljes ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.
         2.   Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
         3.   Väljes två protokolljusterare för mötet.
         4.   Föredras styrelsens verksamhetsberättelse.
         5.   Föredras bokslut och revisorernas berättelse.
         6.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
         7.   Beslut om styrelsens propositioner.
         8.   Behandla av medlem framställda motioner.
               Motion bör för att upptas till behandling vara inlämnad till styrelsen senast sju (7) dagar före vårmötet med beaktande av
               bestämmelserna i 24 § i föreningslagen.
         9.   Utdelning av föregående års vandrings- och månadspriser samt mästerskapsmedaljer
.

§ 16. Vid förenigens höstmöte, som skall hållas före utgången av november, behandlas följande ärenden:

         1.   Väljes ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.
         2.   Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
         3.   Väljes två protokolljusterare för mötet.
         4.   Fastställes verksamhetsplan för det kommande året.
         5.   Fastställes årsavgift och medlemsavgift samt budget för det kommande året.
         6.   Väljes föreningsordförande för det kommande året.
         7.   Väljes styrelsemedlemmar för de i tur avgående samt suppleanter.
         8.   Väljes två revisorer och suppleanter för dessa.
         9.   Beslut om styrelsens propositioner.
         10. Behandla av medlem framställda motioner.
               Motion bör för att upptas till behandling vara inlämnad till styrelsen senast sju (7) dagar före vårmötet med beaktande av 
               bestämmelserna i 24 § i föreningslagen.

§ 17. Extra föreningsmöte sammankallas av styrelsen, då föreningsmötet so besluter eller styrelsen anser att det finns skäl därtill
         eller, då minst en tiondedel av föreniges röstberättigade medlemmar med angivande av de frågor, som därvid skall behandlas,
         fodrar sammankallande av möte.
         Extra föreningsmöte sammankallas på samma sätt och inom samma tid som angivits i § 14 ovan beträffande ordinarie möten.
 
§ 18. Beslut om ändring av dessa stadgar är icke giltigt, om icke ändringsförslaget erhållit minst två tredjedelar (2/3) av de vid mötet r
         röstande.
 
§ 19. Beslut om upplösning av föreningen skall för att bliva giltigt omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstande vid två (2)
         på varandra följande föreningsmöten, av vilka det enas skall vara vårmöte.

§ 20. Upplöses föreningen skall dess tillgångar användas för syfte, som sammanhänger med föreningens ändamål.
         Beslut om användningen skall fattas vid föreningens sista föreningsmöte.

§ 21. I övrigt tillämpas föreningslagens bestämmelser.

§ 22. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.