Getberg

SKJUTBANEPROJEKTET I GETBERG

Sprängningsarbeten juni 2020

Bilder av sprängningsarbetena

Spaden i jorden 4.11.2019

Trädfällningen är slutförd och entrepenören Oy Göran Hagelberg Ab har börjat avlägsna morän från berget

Trädfällning

1.10.2019. Rör dig inte på området då skogsmaskinerna arbetar.

Wood processor in action

All sly har avlägsnats

30.9.2019. Ett stort tack till alla som hjälpt till!

Arbetena har inletts

09/2019 Arbetena har inletts med avlägsning av sly. En försäkring har tecknats för talkoarbetare.

INFO-tillfälle för talkoarbetare 29.8. klo 18.00

Tack för aktivt deltagande och intresse.

INFOTILLFÄLLE 8.5. Klo. 18.00 KyrkslättSsalen

Infotillfället var välbesökt, såväl invånare från Getberg som sportskyttar och talkoarbetare ställde upp.

Många invånare är fortfarande oroliga över skjutbullret. Miljölov har dock sökts och beviljats enbart för lågtrycksvapen och banans planerade bullerdämpande konstruktioner är noga undersökta och som så rejält överdimensionerade. Banan ska inte störa invånarna. Föreningen arrangerar 19.6. ett tillfälle på en annan skjutbana för närinvånare att bekanta sig med miniatyrgevärsskjutning som kommer att vara den gren som mest praktiseras på den kommande banan. Intresserade kan kontakta Lennart Långström email

Karl-Lennart(a)windowslive.com

Tyvärr blev det ganska litet tid över för mera detaljerad genomgång av projektet. Ett nytt tillfälle kommer att arrangeras för de som meddelat intresse för talkoarbete.

I år byggs vägar och infrateknik samt utförs sprängningar. 2020 kommer den första 12p 50m banan att byggas.

Länk till sammandrag över planer och miljöpåverkan